Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. - föreningen som upprätthåller Hertonäs gårds museum

22.08.2021 kl. 10:02
Hertonäs gårds museum ägs och upprätthålls av en förening, Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. (SOV), som grundades den 21 januari 1906. Vid den här tiden genomgick Finland stora samhälleliga förändringar och många personer verkade aktivt för att främja en modernisering av landet, så även människorna som grundade SOV. Läs mer nedan!

Hertonäs gård var vid denna tid belägen i Helsinge socken. År 1946 införlivades området till Helsingfors och stora delar av Helsinge ombildades sedermera till Vanda stad. I början av 1900-talet var Helsinge socken ett mycket lantligt område bestående av en del centrala byar såsom Dickursby, Malm, Kyrkoby osv. En stor del av befolkningen var svensktalande, men samtidigt höll samhället på att förfinskas. Doktor Edward Blomqvist (1869-1932), som bodde i Dickursby, tyckte att något borde göras för att stöda den svenskspråkiga allmogen. Han lät bland annat grunda skolor och bibliotek i kommunen. 

Inbjudningskort till mötet 21.1.1906, då föreningen Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. bildades. SOV.

I januari 1906 tyckte Blomqvist att det var dags att grunda en förening för att stöda den finlandssvenska befolkningen både andligt och materiellt. En grupp likasinnade helsingebor inbjöds följaktligen till ett möte för att grunda föreningen, som blev SOV. Mötet hölls i kommunhuset i Malm med omkring 50 personer närvarande. Blomqvist valdes till föreningens första ordförande och han verkade för föreningens väl fram till 1931, då han avgick på grund av hälsoskäl. Också en kvinna valdes in i styrelsen, Linda Forsström, som hade arbetat som privatlärare och engagerat sig i föreningsverksamhet även tidigare. 

Medlemskort för SOV. Vikingaromantiken användes speciellt av de svensksinnade i Nyland under början av 1900-talet. Man ville påstå att man härstammade från vikingarna och Sverige. SOV.

Under de första åren verkade SOV för att skaffa jord åt den obesuttna befolkningen i Helsinge samt instruera invånarna i bland annat trädgårdsskötsel. Men man intresserade sig även för historia och hembygdsverskamhet samt lät samla in en mängd allmogeföremål. Etnologen Gabriel Nikander fick till exempel stipendium för att forska i Helsinges byggnadskultur. På 1910-talet hade SOV planer på att grunda ett sockenmuseum och bygga ett föreningshus. Föreningshuset Helsinggård, som föreningen lät bygga i samråd med Dickursby ungdomsförening (DU), stod klart år 1913. Fem år senare låste DU ut SOV ur huset. 

Ägaren av Hertonäs gård, John Bergbom, hade redan 1906 blivit medlem i SOV. Då han blev mördad år 1917 beslöt arvingarna att donera godset till föreningen. SOV höll sitt första årsmöte på Hertonäs i maj år 1919. Från och med nu startade arbetet att förändra herrgården till ett museum. Föreningen äger och förvaltar museet ännu idag. Museet är öppet för besökare på sommarsöndagar.

Tack vare en donation av John Bergboms (1850-1917) arvingar är Hertonäs gård idag i SOV:s ägo och upprätthålls som ett museum. SOV.

Läs mer i:
Backman, Sigbritt 2013: Tidsresa med Svenska Odlingens Vänner i Helsinge. SOV: Helsingfors.